آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/10/08 هیأت وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید" طی نامه شماره 131333 مورخ 98/10/14 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir