رای شماره 2725 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 3 مصوبه شماره 96/6602 - 1396/9/19 رییس شورای اسلامی شهر چمگردان

رای شماره 2725 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 3 مصوبه شماره 96/6602 - 1396/9/19 رییس شورای اسلامی شهر چمگردان در تاریخ 98/09/19 توسط رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir