رای شماره 2727 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 56/74016 - 1394/4/29 مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی

رای شماره 2727 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 56/74016 - 1394/4/29 مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ 98/09/19 توسط رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir