آیین نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/10/15 هیأت وزیران درخصوص "آیین نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی" طی نامه شماره 135593 مورخ 98/10/22 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir