طرح فهرست احکام قانونی نامعتبر در حوزه بازارهای مالی

طرح فهرست احکام قانونی نامعتبر در حوزه بازارهای مالی، در جلسه علنی مورخ 98/10/30 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir