بخشنامه درخصوص خرید و فروش و قاچاق سلاح و مهمات

بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص خرید و فروش و قاچاق سلاح و مهمات ایلاغ شد.

بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص خرید و فروش و قاچاق سلاح و مهمات طی نامه شماره 9000/223494/100 مورخ 98/12/20 ایلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir