رای شماره 2922 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت‌هایی از بندهای ب مواد 14 الی 21 تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شورای اسلامی شهر همدان

رای شماره 2922 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت‌هایی از بندهای ب مواد 14 الی 21 تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شورای اسلامی شهر همدان در تاریخ 98/10/17 توسط رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir