مصوبه اصلاح و تکمیل مفاد مصوبه سیاستها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت (مصوب جلسه 762 مورخ 94/2/8)

مصوبه اصلاح و تکمیل مفاد مصوبه سیاستها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت (مصوب جلسه 762 مورخ 94/2/8) ابلاغ شد.

مصوبه اصلاح و تکمیل مفاد مصوبه سیاستها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت (مصوب جلسه 762 مورخ 94/2/8) طی نامه شماره 99/2131 /دش مورخ 99/02/28 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir