فرایند و مرجع تدوین سند فرهنگی امنیت عمومی و اجتماعی کشور

ماده واحده فرایند و مرجع تدوین سند فرهنگی امنیت عمومی و اجتماعی کشور ابلاغ شد.

ماده واحده فرایند و مرجع تدوین سند فرهنگی امنیت عمومی و اجتماعی کشور که در جلسه 6 مورخ 99/05/04 ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور به تصویب رسیده، طی نامه شماره 53663 مورخ 99/05/15 توسط معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir