بخشنامه موضوع الحاقیه دستورالعمل شماره 200/99/509 مورخ 1399/03/20 موضوع بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع الحاقیه دستورالعمل شماره 200/99/509 مورخ 1399/03/20 موضوع بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع الحاقیه دستورالعمل شماره 200/99/509 مورخ 1399/03/20 موضوع بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده طی نامه شماره 200/99/514 مورخ 99/06/12 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir