تصویبنامه درخصوص جریمه دارندگان پروانه ارتباطی و فناوری اطلاعات درحوزه شبکه های ارتباطات ثابت و یا همراه در صورت عدم ایفای تعهدات

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص جریمه دارندگان پروانه ارتباطی و فناوری اطلاعات درحوزه شبکه های ارتباطات ثابت و یا همراه در صورت عدم ایفای تعهدات ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/06/19 هیات وزیران درخصوص "جریمه دارندگان پروانه ارتباطی و فناوری اطلاعات درحوزه شبکه های ارتباطات ثابت و یا همراه در صورت عدم ایفای تعهدات" طی نامه شماره 70296 مورخ 99/06/24 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir