طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ 99/05/29 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir