طرح جهش تولید و تامین مسکن

طرح جهش تولید و تامین مسکن در جلسه علنی مورخ 99/06/19 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir