تصویبنامه درخصوص مجازبودن وزارت جهاد کشاورزی نسبت به فروش یک پلاک ثبتی در شهرستان شوش استان خوزستان

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون اقتصادی درخصوص مجازبودن وزارت جهاد کشاورزی نسبت به فروش یک پلاک ثبتی در شهرستان شوش استان خوزستان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/03/10 وزیران عضو کمیسیون اقتصادی درخصوص "مجازبودن وزارت جهاد کشاورزی نسبت به فروش یک پلاک ثبتی در شهرستان شوش استان خوزستان" طی نامه شماره 71577 مورخ 99/06/26 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت جهادکشاورزی

وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه 10/3/1399 به پيشنهاد شماره 18837/020 مورخ 27/9/1398 وزارت جهادکشاورزی و به استناد ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366- و با رعايت تصويب‏نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 11/3/1387 تصويب کردند:

وزارت جهادکشاورزی مجاز است براي حمايت از توسعه سرمايه‏گذاري در بخش كشاورزي و تشكيل صندوق‏هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي با مشاركت توليدكنندگان به منظور تأمين سرمايه اوليه صندوق‏هاي يادشده، نسبت به فروش پلاک ثبتی (49) فرعی از (172) اصلی، واقع در بخش (4) شهرستان شوش، استان خوزستان، به مساحت پنج هکتار و (4915) مترمربع اعیانی، با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‏داری کل كشور واريز و معادل صد درصد (100%) وجوه يادشده در اجراي ماده (12) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي - مصوب 1379- و ماده (17) قانون افزايش بهره‏وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي - مصوب 1389- از محل اعتبار مربوط در اختيار وزارتخانه يادشده قرار مي‏گيرد تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط در استان مذكور هزينه نمايد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس جمهور

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir