طرح احکام کلی قانون بودجه سال 1400

طرح احکام کلی قانون بودجه سال 1400 در جلسه علنی مورخ 99/06/30 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir