سند امنیت قضایی

سند امنیت قضایی ابلاغ شد.

سند امنیت قضایی طی نامه شماره 9000/119928/100 مورخ 99/07/21 توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir