مصوبه شورای اقتصاد درخصوص تصویب نرخ های مندرج در بند 1 تصویبنامه موضوع تعیین تعرفه برق مشترکان بر مبنای الگوی مصرف

مصوبه شورای اقتصاد درخصوص تصویب نرخ های مندرج در بند 1 تصویبنامه موضوع تعیین تعرفه برق مشترکان بر مبنای الگوی مصرف ابلاغ شد.

مصوبه شورای اقتصاد درخصوص تصویب نرخ های مندرج در بند 1 تصویبنامه موضوع تعیین تعرفه برق مشترکان بر مبنای الگوی مصرف طی نامه شماره 413753 مورخ 99/08/05 توسط معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir