طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها

طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها در جلسه علنی مورخ 99/08/12 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir