تصویبنامه درخصوص تعیین استاندار کرمان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین استاندار کرمان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/08/21 هیات وزیران درخصوص "تعیین استاندار کرمان" طی نامه شماره 94805 مورخ 99/08/24 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت كشور

هيئت وزيران در جلسه 21/8/1399 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

آقای علی زینی‌وند به عنوان استاندار کرمان تعیین می‌شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس جمهور

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir