طرح اصلاح بند ت ماده 100 قانون برنامه ششم توسعه

طرح اصلاح بند ت ماده 100 قانون برنامه ششم توسعه در جلسه علنی مورخ 99/09/05 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir