طرح استفساریه عوارض تغییر کاربری کشاورزی

طرح استفساریه عوارض تغییر کاربری کشاورزی در جلسه علنی مورخ 99/09/26 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir