طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند مصوب 1383/2/20

طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند مصوب 1383/2/20 در جلسه علنی مورخ 99/09/30 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir