طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی

طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی در جلسه علنی مورخ 99/08/25 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir