بخشنامه موضوع بخشنامه شماره 75 مستمریها

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره 75 مستمریها ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره 75 مستمریها طی نامه شماره 1000/99/2878 مورخ 99/04/10 توسط مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir