طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور

طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور در جلسه علنی مورخ 99/08/28 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir