طرح مدیریت متمرکز فرهنگی

طرح مدیریت متمرکز فرهنگی در جلسه علنی مورخ 99/09/05 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir