ابلاغ قانون بودجه سال 1393 کل کشور

بودجه سال 1393 کل کشور، که در موعد مقرر قانونی طی لایحه ای تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود پس از تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ شد.

این لایحه در تاریخ 17 آذر ماه 1392 با حضور رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. رئیس جمهور در این جلسه نظرات دولت و ویژگیهای این لایحه را برای نمایندگان مجلس تشریح نمودند. پس از وصول، "لایحه بودجه سال 1393 کل کشور" برای بررسی به کمیسیون تلفیق مجلس ارجاع گردیده و در جلسات متعدد و کارشناسی اعضا این کمیسون با نمایندگان دستگاه های اجرایی کشور، گزارش نهایی لایحه تهیه، و به صحن جلسات علنی ارسال شد. نمایندگان مجلس نیز در جلسات متعدد این لایحه را مورد بررسی دقیق قرار دادند و مصوبات مجلس برای اعلام نظر به شورای محترم نگهبان ارسال شد. در نهایت با توجه به اشکالات وارده توسط این شورای، در جلسه مورخ 6 اسفند 1392 پس از رفع ایرادات، متن نهایی لایحه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، و در تاریخ 7 اسفند ماه نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت . به همت دولت و مجلس شورای اسلامی در اواسط اسفند ماه کلیه مراحل تصویب قانون بودجه (هشت میلیون و سی و سه هزارو چهار صد و هشتاد و چهار میلیارد و پانصد و هشتاد و یک میلیون ریالی) سال 1393 کل کشور طی شده ، و این قانون در 23 تبصره با امضاء رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به دولت ابلاغ گردیده و در دسترس مدیران دستگاه های اجرایی کشور قرار خواهد گرفت .
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir