چهارشنبه 01 شهریور 1396  
قیمت[ریال] قطع نوع جلد نام کتاب چاپ کد کتاب
110,000جیبیشومیزقانون آیین دادرسی کیفری ومقررات آن8370
50,000جیبیشومیزمجموعه قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالت در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه-چاپ سوم0369
75,000رقعیشومیزمجموعه قوانین ومقررات انتخابات ریاست جمهوری0368
140,000رقعیشومیزمجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشورجلددوم (آرای حقوقی)0367
80,000جیبیشومیزمجموعه قانون امورگمرکی وآیین نامه اجرایی آن0366
185,000رقعیشومیزمجموعه قانون تجارت (چاپ پنجم -ویرایش چهارم - رقعی - آبان 1395)0363
80,000جیبیشومیزقانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورمدنی0361
430,000وزیریشومیزمجموعه قوانین ومقررات جرایم ومجازات ها11360
100,000جیبیشومیزمجموعه برگزیده قوانین مالیاتی2356
50,000جیبیشومیزمجموعه قانون حمایت خانواده5355
35,000جیبیشومیزقانون مدیریت خدمات کشوری4353
15,000جیبیشومیزمجموعه آیین نامه داخلی هیات دولت7352
50,000جیبیشومیزمجموعه قانون صدور چک9351
50,000رقعیشومیزقانون اساسی لبنان0348
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9