.:اداره چاپ و انتشارات :.
          دوشنبه 03 بهمن 1395  
      مشخصات      
 
كتاب
مجموعه قانون مدنی   نام کتاب
    موضوع
 معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   تهیه کننده
    مترجم
 1391   سال انتشار
 9   نوبت چاپ
 520   تعداد صفحه
 معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   ناشر
 2000   شمارگان
 140000ریال   قیمت
 وزیری   قطع
 شومیز   نوع جلد
 5-12-6747-600-978   شابک
39/10701/91   کد انتشار
 
  توضيحات :