.:اداره چاپ و انتشارات :.
          چهارشنبه 29 شهریور 1396  
      مشخصات      
 
كتاب
مجموعه قوانین و مقررات جرایم و مجازاتها   نام کتاب
    موضوع
 معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   تهیه کننده
    مترجم
 1393   سال انتشار
 9   نوبت چاپ
 686   تعداد صفحه
 معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   ناشر
 1000   شمارگان
 320000ریال   قیمت
 وزیری   قطع
 شومیز   نوع جلد
 9786007434024   شابک
601-3-1-9-2   کد انتشار
 
  توضيحات :