.:اداره چاپ و انتشارات :.
          دوشنبه 03 بهمن 1395  
      مشخصات      
 
كتاب
مجموعه قوانین و مقررات جرایم ومجازات ها   نام کتاب
    موضوع
 معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   تهیه کننده
    مترجم
 1393   سال انتشار
 10   نوبت چاپ
 686   تعداد صفحه
 معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   ناشر
 0   شمارگان
 320000ریال   قیمت
 وزیری   قطع
 شومیز   نوع جلد
 4-02-7434-600-978   شابک
2-10-1-3-601   کد انتشار
 
  توضيحات :