.:اداره چاپ و انتشارات :.
          دوشنبه 03 بهمن 1395  
      مشخصات      
 
كتاب
مجموعه قانون مدنی   نام کتاب
    موضوع
 معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   تهیه کننده
    مترجم
 94   سال انتشار
 10   نوبت چاپ
 448   تعداد صفحه
 معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   ناشر
 0   شمارگان
 200000ریال   قیمت
 وزیری   قطع
 شومیز   نوع جلد
 1-45-7434-600-978   شابک
2-10-0-2-701   کد انتشار
 
  توضيحات :