مصوبه لغو اجراء سند یا بیانیه آموزش 2030

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص لغو اجراء سند یا بیانیه آموزش 2030 ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص لغو اجراء سند یا بیانیه آموزش 2030 طی نامه شماره 1400/8865 /دش مورخ 1400/06/20 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod