آیین نامه اجرایی بند خ تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند خ تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/07/07 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی بند خ تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور" طی نامه شماره 73974 مورخ 1400/07/14 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و شهرسازی

وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت کشور- وزارت دادگستری

هیئت وزیران در جلسه 7/7/1400 به پیشنهاد شماره 22902/2 مورخ 19/2/1400 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، آیین­نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

 آیین ­نامه اجرایی بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

ماده 1- در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

1- قانون: قانون مالیات­های مستقیم - مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن.

2- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

3- دارایی­های مشمول: واحدهای مسکونی (شامل کلیه ساختمان­ها اعم از مستغلات، آپارتمان و ویلا) و باغ ویلاهای گران­قیمت (با احتساب عرصه و اعیان) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و افراد تحت تکفل آنها، با ارزش روز بیشتر از یکصد میلیارد (000ر000ر000ر100) ریال.

4- باغ ویلا: اماکنی که مطابق مجوز صادره به عنوان باغ شناخته­شده و توسط شهرداری­ها و دهیاری­ها حسب مورد پروانه ساخت ویلا برای آن صادر شده است.

ماده 2- نرخ مالیات سالانه دارایی­های مشمول (با احتساب عرصه و اعیان) موضوع این آیین‌نامه، بر اساس جدول زیر می‌باشد:

ارزش روز دارایی های مشمول (ریال)

نرخ مالیات سالانه (درصد)

ردیف

از

تا

نسبت به مازاد

1

0

000ر000ر000ر100

0

-

2

001ر000ر000ر100

000ر000ر000ر150

000ر000ر000ر100

1/0

3

001ر000ر000ر150

000ر000ر000ر250

000ر000ر000ر150

2/0

4

001ر000ر000ر250

000ر000ر000ر400

000ر000ر000ر250

3/0

5

001ر000ر000ر400

000ر000ر000ر600

000ر000ر000ر400

4/0

6

نسبت به مازاد 000ر000ر000ر600

5/0

           
 

ماده 3- وزارتخانه­های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری­­ها در اجرای جزء (3) بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت کشور در اجرای ماده (169) مکرر قانون موظفند داده­ها و اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان و باغ ویلاهای گران­قیمت از قبیل مشخصات هویتی مالک یا مالکان و افراد تحت تکفل، نشانی اقامتگاه قانونی و شماره تماس (تلفن ثابت و همراه) و مشخصات ملک وتاریخ تملک آن را به نحوی که سازمان درخواست می­کند از طریق برخط و وب سرویس ظرف پانزده روز از تاریخ درخواست مذکور در اختیار سازمان قرار دهند.

تبصره - مدت زمان تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی در اجرای مصوبه هفتاد و دومین جلسه ستاد ملی کرونا مورخ 22/3/1400 تا پایان آذرماه 1400 می­باشد.

ماده 4- به سازمان اجازه داده می­شود ارزش روز املاک موضوع این آیین‌نامه را متناسب با ارزش روز مبنای محاسبه آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده (64) قانون برای هر شهر، بخش و روستا­های تابع تعیین نماید.

ماده 5- در دارایی­های مشمول مشاعی، ابتدا مالیات موضوع این آیین­نامه برای کل دارایی، محاسبه و سپس هر یک از مالکین به نسبت سهم مالکیت خود، مشمول پرداخت خواهند بود.

ماده 6- در محاسبه مالیات موضوع این آیین‌نامه، هر یک از دارایی­های مشمول، یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می­باشد.

تبصره 1- ملاک تشخیص مالکیت دارایی­های مشمول در تاریخ اجرای این آیین‌نامه، سند رسمی مالکیت و یا در صورت عدم وجود سند رسمی مالکیت اسناد مثبته قابل احراز مالکیت می­باشد.

تبصره 2- در مورد دارایی­های مشمول متعلق به سازندگان مسکن (اعم از حقیقی و حقوقی) که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مربوط به موجب قرارداد واگذار گردیده و یا می­گردد، با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد.

ماده7- موارد زير مشمول اين مالیات نمی‌باشند:

1- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت.

2- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در سال تملک.

تبصره 1- واحدهای مسکونی تا قبل از تاريخ صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی یا نصب انشعابات آب و برق هر کدام که مقدم باشد، در حال ساخت محسوب می­شوند.

تبصره2- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان یا کارگروه موضوع تبصره (1) ماده (4) این آیین­نامه واگذار شده است، مشمول مالیات این آیین­نامه نخواهد بود.

ماده 8- سازمان مکلف است پس از دریافت داده­ها و اطلاعات واصله از مراجع مندرج در ماده (3) این آیین­نامه، نسبت به تعیین دارایی­های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان آذرماه سال 1400 اقدام و مراتب را طی دو ماه به نحو مقتضی به اطلاع مالکین دارایی­های مشمول برساند.

تبصره- در صورتی که ارزش روز و میزان مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای موضوع این آیین­نامه طی موعد مقرر به اطلاع مالکین نرسد مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نمی­باشد.

ماده 9- کلیه مالکین دارایی­های مشمول، مکلفند مالیات سالانه موضوع این آیین‌نامه را از طریق سازوکار مندرج تبصره (1) ماده (11) این آیین­نامه حداکثر تا پایان بهمن ‌ماه سال 1400
پرداخت نمایند.

ماده 10- چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال 1400 نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام ننمایند، سازمان می­تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون، مالیات متعلق را وصول نماید.

ماده 11- ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مجاز به ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این آیین­نامه برای آنها مالیات تعیین گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره نمی­باشند. متخلف در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.

تبصره1- سازمان موظف است با طراحی سامانه­ای، امکان مراجعه، مشاهده دارایی‌های مشمول و پرداخت مالیات و دریافت گواهی موضوع این آیین­نامه را برای اشخاص مشمول، فراهم نماید و تمهیدات لازم را به ­منظور دسترسی برخط ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی به عمل آورد.

تبصره2- سازمان مکلف است پس از وصول مالیات متعلقه موضوع این آیین­نامه، گواهی پرداخت مالیات بر دارایی سالانه را در سامانه مربوط صادر نماید.

تبصره3- ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موظفند قبل از ثبت هر نوع نقل و انتقال دارایی مشمول از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه، اصالت پرداخت مالیات را از طریق سامانه موضوع تبصره (1) این ماده، به صورت برخط احراز نمایند.

ماده12- چنانچه اشخاص، نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (10) این آیین‌نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیئت موضوع ماده (216) قانون خواهد بود.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف