تصویبنامه درخصوص تقسیمات کشوری شهرستان یزد

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تقسیمات کشوری شهرستان یزد ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/11/12 هیات وزیران درخصوص «تقسیمات کشوری شهرستان یزد» طی نامه شماره 214685 در تاریخ 1401/11/19 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت كشور

هيئت وزیران در جلسه 12/11/1401 به پيشنهاد شماره 123883 مورخ 19/6/1401 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري - مصوب 1362 ـ تصويب کرد:

الف- در بخش مرکزی شهرستان یزد استان يزد، یک دهستان به نام دهنو از تركيب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، ازجمله روستاهای دهنو و سید میرزا ايجاد مي‌شود.

ب- روستاي دهنو به عنوان مرکز دهستان دهنو تعیین می‏شود.

پ- در بخش مرکزی شهرستان یزد، یک دهستان به نام اکرم‏آباد از تركيب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، ازجمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های زیر ايجاد مي‌شود:

1- اکرم‌آباد 2- حسین‏آباد ریسمانی 3- چاه مدرسی 4- عسکریه 5- محمودیه.

ت- روستاي اکرم‏آباد به عنوان مرکز دهستان اکرم‏آباد تعیین می‏شود.

ث- در شهرستان یزد، یک بخش به نام اکرم‌آباد از تركيب دو دهستان اکرم‌آباد و دهنو ايجاد می‏شود.

ج- روستاي اکرم‏آباد به عنوان مرکز بخش اکرم‏آباد تعیین می‏شود.

چ- در بخش زارچ شهرستان یزد، یک دهستان به نام دربید از تركيب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، ازجمله روستای دربید و مزرعه طامهر ايجاد مي‌شود.

ح- روستاي دربید به عنوان مرکز دهستان دربید تعیین می‏شود.

خ- در شهرستان یزد، یک بخش به نام اله‌آباد از تركيب دو دهستان اله‌آباد و دربید ايجاد می‏شود.

د- روستاي دربید به عنوان مرکز بخش اله‏آباد تعیین می‏شود.

ذ- در استان یزد، با تغییر نام بخش زارچ به مرکزی، یک شهرستان به نام زارچ از تركيب دو بخش مرکزی و اله‌آباد ايجاد می‏شود.

ر- شهر زارچ به عنوان مرکز شهرستان زارچ تعیین می‏شود.

محمد مخبــر

معاون اول رييس‌جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف