سال انتشار: 1383
مجموعه تجارت

دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1383
فصل انتشار: 1
تعداد صفحه: 444
قیمت روی جلد: 22000
شماره پرونده: 401-1-0-1-2
شماره کتابخانه: 36182-82م
آدرس کتاب: TEJARAT2.1 LIBRARY-TEJARAT2-1

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف