سال انتشار: 1385
مجموعه قانون مالياتهاي مستقيم

دوره چاپ: 4
سال انتشار: 1385
فصل انتشار: 3
تعداد صفحه: 301
قیمت روی جلد: 26000
شماره پرونده: 302-1-0-4-2
شماره کتابخانه: 28350-85م
آدرس کتاب: LIBRARY- MALIYAT85

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف