سال انتشار: 1380
مجموعه وظايف و اختيارات وزير جهاد كشاورزي

دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1380
فصل انتشار: 3
تعداد صفحه: 260
قیمت روی جلد: 11000
شماره پرونده: 104/51-1-0-1-2
شماره کتابخانه: 8015-80م
آدرس کتاب: KESHAVAR

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف