سال انتشار: 1392
قانون اساسي كانادا «جلد دوم- چاپ دوم- 1391»

شماره جلد: 7
دوره چاپ: 7
سال انتشار: 1392
فصل انتشار: 1
ماه انتشار: 2
تعداد صفحه: 296
قیمت روی جلد: 60000
تعداد چاپ: 500
شماره پرونده: 1900-2-7-2-2
شابک: 9789645849915
شماره کتابخانه: 2744812
آدرس کتاب:

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف