سال انتشار: 1392
قانون اساسي امارات «چاپ اول- 1391»

شماره جلد: 12
دوره چاپ: 12
سال انتشار: 1392
فصل انتشار: 4
ماه انتشار: 2
تعداد صفحه: 64
قیمت روی جلد: 20000
تعداد چاپ: 1000
شماره پرونده: 1900-1-12-1-2
شابک: 9786006747347
شماره کتابخانه: 3062690
آدرس کتاب:

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف