از قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دو‌لت

‌ـ‌  قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دو‌لت كه براي مدت 4 سال به صورت آزمايشي تصويب شده بود، ابتدا به موجب ماده 156 قانون برنامه چهارم توسعه... مصوب 11/6/1383، براي دو‌ره برنامه چهارم (1388‌ـ‌1384) و سپس به مدت يك سال ديگر براي سال 1389 تمديد گرديد و به موجب ماده 224 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 30/10/1389 براي دوره برنامه پنجم (1394 ـ 1390) تنفيذ شده است. ضمناً به قوانين الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) و (2) مصوب 15/8/1384 و 4/12/1393 مندرج در اين مجموعه رجوع شود.ـ  قانون مذكور در اين مجموعه درج شده است.ـ به آیین‌نامه اجرایی تبصره (5) اصلاحی بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 30/6/1393 هيأت وزيران مندرج در همين مجموعه رجوع شود.

از قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دو‌لت() مصوب 27/11/1380 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات بعدي ماده 111 ـ شهرك‌هاي صنعتي غيردو‌لتي از امتيازات مقرر در قانون راجع به تأ‌سيس شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران مصوب 7/12/1362 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن() برخوردار مي‌گردند. ()

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف