سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه

سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه مصوب 9/4/1391 مقام معظم رهبري- امور حقوقي و قضايي ... 64- بازنگري در قوانين جزايي به منظور كاستن از محكوميت به حبس و تبديل آن به مجازات‌هاي ديگر و متناسب سازي مجازات‌ها با جرايم. 65- بهبود بخشيدن به وضعيت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها.©17© قوانين

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف