فرم‌هاي ضميمه بخشنامه 2810/80/1 - 17/2/1380 رييس قوه قضاييه

فرم‌هاي ضميمه بخشنامه 2810/80/1 - 17/2/1380 رييس قوه قضاييه برگ بازداشت رييس محترم زندان ... سلام عليكم: بدين‌وسيله متهم با مشخصات ذيل توسط مأ‌مور ‌ـ‌ مأ‌مورين مراقب به‌نام فرزند معرفي مي‌گردد مقتضي است تا اطلاع ثانوي در بازداشت (بوده) و تاريخ معرفي و‌ي به آن بازداشتگاه در ذيل نسخه ثاني اين و‌رقه گواهي و جهت ضبط در پرو‌نده مربوطه اعاده گردد. T**1 محل رسيد بازداشتگاه نام و نام‌خانوادگي مسؤو‌ل تحويل زنداني تاريخ و زمان تحويل زنداني 18- بدين‌وسيله گواهي مي‌شود بازداشتي با مشخصات صدرالذكر توسط مأمور ‌ـ‌ مأ‌مورين بدرقه به اين بازداشتگاه اعزام و معرفي گرديده است. محل امضا و مهر بازداشتگا©375©ه برگ اعلام محكوميت غيرقطعي رييس محترم بازداشتگاه سلام عليكم: پيرو قرار شماره مورخ بدين‌وسيله دادنامه شماره مورخ اصداري شعبه دادگاه در خصوص زنداني با مشخصات ذيل اعلام مي‌گردد مقرر است ضمن ابلاغ به و‌ي نسخه‌اي از آن را با قيد تاريخ ابلاغ جهت اقدام مقتضي به اين مرجع اعاده نماييد. T**2 امضا و مهر شعبه: و‌احد قضايي©376©: نامه اعلام محكوميت قطعي كيفري رييس محترم زندان سلام عليكم: بدين‌وسيله محكوميت قطعي محكوم‌عليه با مشخصات ذيل اعلام مي‌گردد. مقرر است ضمن ابلاغ محكوميت مزبور به زنداني به محض اتمام محكوميت ابلاغي چنانچه به علت ديگري بازداشت نباشد فوراً از زندان آزاد و مراتب جهت درج در سابقه به اين اجرا اعلام مي‌گردد. T**3 امضا و مهر قاضي اجراي احكام

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف