از قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران

-  قانون مذكور ابتدا از تاريخ تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام (2/10/1391) به مدت چهار سال به صورت آزمايشي لازم‌الاجرا بود و سپس به موجب ماده 47 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 10/11/1395 دائمي گرديد. -  به موجب بند ذ ماده 87 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، جتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400- 1396) ماده مذكور اصلاح و دو تبصره به شرح ذيل به تصويب رسيده است: تبصره 1- وضعيت استخدامي مشمولان اين ماده حداكثر پس از سه ماه رسمي قطعي مي‌گردد. تبصره 2- والدين، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در كليه دستگاه‌هاي مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شركت‌هاي عمومي و دولتي، در صورت تنزل از پست سازماني بالاتر، مشروط به عدم محكوميت آنها بر اساس آراء مراجع قضايي يا اداري به تنزل پست، از كليه حقوق و مزاياي همان پست سازماني يا همتراز شغل و پست قبلي برخوردار مي‌شوند.-  ماده مذكور در تاريخ 2/10/1391 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق مصلحت نظام تشخيص داده شده است.-  مشابه همين حكم در تبصره ماده «4» قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 1374/3/31 به‌شرح ذيل درج شده است: ماده 4 - دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند حسب درخواست جانبازاني كه تا تصويب اين قانون در خدمت دستگاه بوده‌اند فقط براي يك بار‌ نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمايند. تبصره - جانبازاني كه به دليل محكوميت يا رأي مراجع قضايي يا هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري و يا ساير مراجع قانوني مشابه از كار بر كنار‌ شده‌اند مشمول اين ماده نخواهند شد.

از قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب 3/4/1386 كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي() ماده 2ـ دستگاه‌هاي مشمول اين قانون عبارتند از©81©: الف- كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و ملي‌شده تحت پوشش و يا مديريت دولتي اعم از اين كه داراي قوانين و مقررات خاص باشند و يا نباشند، قوه‌قضاييه اعم از كادر قضايي و اداري و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه آن‌ها، كانون وكلاي دادگستري، كانون‌‌هاي كارشناسان رسمي دادگستري، قوه‌مقننه، نهاد رياست‌جمهوري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (سازمان‌هاي وابسته و تابعه)، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (نظامي و انتظامي) نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شركت‌هاي تحت پوشش وابسته يا تابعه آن‌ها و كليه سازمان‌ها و شركت‌هايي كه به‌نحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌كنند و يا قسمتي از بودجه آن‌ها توسط دولت تأمين مي‌گردد، بانك‌ها، مؤسسات بيمه‌‌اي، جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران، شهرداري‌ها و شركت‌هاي تحت پوشش آنان و نيز مؤسسات و شركت‌هايي كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام است از قبيل سازمان تأمين اجتماعي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي ايران، شركت‌هاي هواپيمايي، سازمان انرژي اتمي، اعضاي هيأت علمي و كادر اداري دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي كشـور، مجمـع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامي. ب ـ ساير دستگاه‌ها و سازمان‌ها و شركت‌ها و مراكز توليدي و توزيعي و خدماتـي كه تحت پوشش قانون كار يا مقـررات تأمين اجتماعي و قـوانين خاص هستند. ماده 21 (اصلاحي 14/12/1395)()- كليه دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند حداقل بيست و پنج درصد (25%) از نيازهاي استخدامي و تأمين نيروهاي مورد نياز خود را اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، شركتي كه وفق ضوابط و مجوزهاي مربوط و جايگزيني نيروهاي خروجي خود اخذ مي‌نمايد به خانواده‌‌هاي شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان©82© شهدا و جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان يك‌ سال و بالاي يك‌ سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد (5%) سهميه استخدامي را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنها و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (25%) و آزادگان كمتر از يك سال اسارت اختصاص دهند. تبصره 1 ـ آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از كارافتاده كلي، آزادگان از كارافتاده كلي و فرزندان آنان كه علاوه بر سهميه استخدامي اين ماده با كسب حد نصاب قبولي و امتيازات لازم در آزمون‌هاي استخدامي پذيرفته شوند مي‌‌توانند همانند ساير فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافيت حداقل معدل و حداكثر سن بهره‌مند گردند. تبصره 2 ـ كليه دستگاه‌‌هاي مشمول اين قانون موظفند پس از بازنشستگي يكي از ايثارگران از محل سهميه استخدامي خود با رعايت شرايط عمومي استخدام يكي از فرزندان شهيد، جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزاده، اسير و مفقودالاثر را در آن دستگاه استخدام نمايند. تبصره 3 ـ كسب حداقل هشتاد درصد (80%) حدنصاب آزمون علمي آخرين نفر پذيرفته‌شده براي مشمولان متقاضي استخدام در ادارات آموزش و پرورش و علوم تحقيقات و فنآوري الزامي است. ماده 60 ـ دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند حسب درخواست جانبازان و آزادگاني كه قبل از تصويب اين قانون در خدمت دستگاه بوده و قطع همكاري نموده‌اند صرفاً براي يك بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمايند(). تبصره ـ افرادي كه به‌موجب رأي صادره از مراجع قضايي يا هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري و يا ساير مراجع قانوني مربوط به دليل محكوميت از كار بر كنار شده‌اند مشمول اين ماده نخواهند بود.(©83©)

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف