از قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم

ـ  به ماده 4 قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1386/11/2 مندرج در همين مجموعه مراجعه نماييد.

از قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم مصوب 13/11/1394 ماده 14- كليه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشويي موظفند گزارش عمليات مشكوك به تأمين مالي تروريسم را به شوراي‌عالي مبارزه با پولشويي موضوع ماده (4) قانون مذكور() ارسال كنند. شوراي ياد‌شده موظف است گزارش‌هاي عمليات مشكوك موضوع اين قانون را جهت سير مراحل قانوني به مراجع ذي‌ربط ارسال كند. تبصره 1- چنانچه هر يك از اشخاص مذكور از روي آگاهي و عمد يا براي كمك و تسهيل ارتكاب جرم، وظايف مذكور را انجام ندهد، معاون جرم محسوب مي‌شود و درصورتي‌كه انجام اين اعمال به دليل اهمال و سهل‌انگاري باشد، مرتكب حسب مورد به مجازات‌هاي مقرر اداري و انضباطي محكوم مي‌شود. ....

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف