ازآيين‌نامه صدور پروانه مشاوره روابط كار

- به زيرنويس تبصره «1» جزء «1» بند «ب» ماده «5»‌ قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 7/8/1390 مندرج در همين مجموعه رجوع شود.

ازآيين‌نامه صدور پروانه مشاوره روابط كار مصوب 8/8/1392 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ماده 4ـ اشخاص حقيقي متقاضي پروانه بايد داراي شرايط زير باشند: الف ـ داشتن تابعيت ايران ب ـ اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. ج ـ التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. د ـ دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي ترجيحاً در يكي از رشته‌هاي علوم انساني. هـ ـ انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان. و ـ عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم اشتهار به فساد اخلاقي. ز ـ نداشتن سابقه محكوميت جزايي مؤثر. ح ـ عدم وابستگي به احزاب و گروه‌هاي سياسي غيرقانوني. ط ـ نداشتن رابطه استخدامي با دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري.() تبصره ـ كاركنان بازنشسته و مستعفي و بازخريد شده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به غير از محكومان مراجع قضايي و يا هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري كه به بازنشستگي يا بازخريدي و يا اخراج از خدمت محكوم شده‌اند (جز كساني كه دليل محكوميت آنان غيبت بوده است)، به شرط داشتن حداقل ده سال اشتغال (اعم از متناوب يا متوالي) در يكي از پست‌هاي كارداني، كارشناسي و بالاتر قابل تخصيص به رشته شغلي كاردان يا كارشناس روابط كار و يا مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي در ادارات اجرايي يا ستادي وزارتخانه، با تأييد اداره كل امور اداري و با رعايت ساير شروط مندرج در اين ماده، از محدوديت حداقل مدرك تحصيلي معاف مي‌باشند.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف