از اتخاذ تصميماتي در خصوص حفظ سلامت عمومي

-  به ماده 18 قانون رسيدگي به تخلفات اداري در همين مجموعه رجوع شود.-  به ماده 13 قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات در همين مجموعه رجوع شود.

از اتخاذ تصميماتي در خصوص حفظ سلامت عمومي مصوب 1/7/1386 هيأت‌وزيران ........ 3- با توجه به ضرورت اجرايي شدن قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات- مصوب1385ـ رؤسا و مديران كليه ادارات و مؤسسات و نهادهاي موضوع ماده (18) قانون رسيدگي به تخلفات اداري- مصوب 1372() ـ موظفند بند «الف» ماده (13) قانون جامع كنترل©181© و مبارزه ملي با دخانيات() را اجرا نمايند.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف