از نظامنامه مديريت پاسخگويي به شكايات مردم

از نظامنامه مديريت پاسخگويي به شكايات مردم مصوب 4/5/1384 شوراي‌عالي اداري ماده 6 ‌ـ و‌ظايف دستگاه‌ها: ....... 6 ‌ـ‌ 4 ‌ـ‌ كليه دستگاه‌هاي اجرايي كشور موظفند شكايات مربوط به كاركنان را به هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع نمايند و درصورت نياز به تعيين ميزان خسارت و‌ارده به مردم لازم باشد شكايت به مراجع قضايي ارسال گردد در هر حال فرد شاكي بايد از رو‌ند پيگيري شكايت خود مطلع گردد.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف