قانون سرباز قهرمان

‌ـ‌  ‌ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351، در ذيل ماده 3 اصلاحي قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب 25/1/1364، درج شده‌است.‌ـ‌  از قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366: ‌ماده 14 - سازمان عقيدتي سياسي سازماني است با سلسله مراتب مستقل و متمركز كه مأموريت و وظايف زير را بر عهده دارد: هـ - بررسي و ارزيابي پرسنل از لحاظ شايستگي مكتبي جهت انتصابات، ترفيعات و مأموريت‌هاي خارج از كشور. ‌ماده 16 - سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوري اسلامي ايران سازماني است با سلسله مراتب مستقل و متمركز كه با هماهنگي وزارت اطلاعات مأموريت و وظايف زير را انجام مي‌دهد: ط - بررسي صلاحيت امنيتي پرسنل ارتش و وزارت دفاع و سازمان‌هاي وابسته به آنها.ـ  ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386در پاورقي ماده 58 مكرر قانون خدمت وظيفه عمومي درج شده‌است.‌ـ‌  اين تبصره قبلاً به عنوان تبصره 4 تصويب شده بود كه به‌موجب قانون اصلاحي مصوب 3/10/1391 ضمن الحاق دو تبصره به‌عنوان تبصره 4و 5، متن و شماره آن به شرح فوق اصلاح شده‌است. ‌ـ‌  در حال حاضر سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور. ‌ـ‌  آيين‌نامه اجرايي اين قانون در تاريخ 16/10/1392 تصويب و در همين مجموعه درج شده است.

قانون سرباز قهرمان مصوب 13/12/1376 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده (اصلاحي 3/10/1391)- به موجب اين قانون در زمان صلح كليه ورزشكاراني كه از طرف فدراسيون‌‌‌هاي ورزشي به عضويت تيم‌‌هاي ملي برگزيده مي‌‌شوند با درخواست وزارت ورزش و جوانان و هماهنگي ستاد كل نيرو‌‌هاي مسلح مي‌‌توانند خدمت مقدس سربازي خود را پس از طي دوره آموزش نظامي در نيرو‌‌هاي مسلح جمهوري اسلامي زير نظر وزارت ورزش و جوانان در تيم‌‌‌هاي ملي سپري نمايند‌. تبصره 1 - مشمولان اين قانون درصورت اخراج يا حذف از تيم‌‌‌هاي ملي‌، بقيه خدمت دوره ضرورت خود را بايد در نيرو‌‌هاي مسلح سپري نمايند‌. تبصره 2 (اصلاحي 6/6/1380)- مشمولان اين قانون از شمول بند (‌2‌) ماده (‌18‌) قانون گذرنامه - مصوب 10/12/1351 ()- و بند (‌هـ‌) ماده (‌14‌) و بند (‌ط‌) ماده (‌16‌) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران - مصوب 7/7/1366 () - مستثني هستند‌. تبصره 3 - درصورت نياز نيرو‌‌هاي مسلح به سربازان فوق‌الذكر جهت شركت در مسابقات آسيايي يا جهاني مربوط به نيرو‌‌هاي مسلح‌، نامبردگان در اختيار ستاد كل نيرو‌‌هاي مسلح قرار مي‌‌گيرند‌. تبصره4 (الحاقي 3/10/1391) - قهرمانان بازي‌‌‌هاي المپيك شامل نفرات اول تا سوم و قهرمانان اول و دوم مسابقات قهرماني جهان و نفرات اول بازي‌‌‌هاي آسيايي در رشته‌‌‌هاي ورزشي تحت پوشش كميته بين‌المللي المپيك (‌Ioc‌) و مقام اول تا سوم مسابقات جام جهاني فوتبال‌، بسكتبال و واليبال و همچنين يكي از فرزندان قهرمانان پارالمپيك جهاني معاف از سربازي با معرفي وزارت ورزش و جوانان و موافقت ستاد كل نيرو‌‌هاي مسلح پس از طي دوره آموزش نظامي در نيرو‌‌هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌‌شوند‌. تبصره5 (الحاقي 3/10/1391)- كليه دستگاه‌‌‌هاي اجرايي موضوع ماده (‌5‌) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386() مي‌‌توانند علاوه بر مشمولين تبصره (‌4‌) اين قانون‌، مقام‌‌‌هاي دوم و سوم بازي‌‌‌هاي آسيايي و مسابقات جهاني را با معرفي وزارت ورزش و جوانان و با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوطه به صورت پيماني جذب و استخدام نمايند‌. تبصره6 (اصلاحي 3/10/1391) ()- آيين‌نامه اجرايي موضوع معافيت سربازان قهرمان مشمول اين قانون به پيشنهاد وزارت ورزش و جوانان و با همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيرو‌‌هاي مسلح تهيه مي‌‌شود و به تأييد ستاد كل نيرو‌‌هاي مسلح مي‌‌رسد‌. آيين‌نامه اجرايي موضوع جذب و استخدام قهرمانان مشمول اين قانون نيز به پيشنهاد وزارت ورزش و جوانان و با همكاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور() تهيه مي‌‌شود. اين آيين‌نامه حداكثر سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌‌رسد.()

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف