از قانون ماليات بر ارزش افزوده

ـ  اين قانون آزمايشي و لازم‌الاجرا تا پايان سال 1395 مي‌باشد.ـ  به مواد مربوط به واردات و صادرات در قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 در سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران به نشاني www.dotic.ir يا به مجموعه برگزيده قوانين مالياتي از انتشارات اين معاونت رجوع شود. ـ  به مواد مربوط به واردات و صادرات در قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 در سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران به نشاني www.dotic.ir يا به مجموعه برگزيده قوانين مالياتي از انتشارات اين معاونت رجوع شود.

از قانون ماليات بر ارزش افزوده() مصوب 17/2/1387 ماده 6- واردات در اين قانون، ورود كالا يا خدمت از خارج از كشور يا از مناطق آزاد تجاري- صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي به قلمرو گمركي كشور ‌مي‌باشد. () ماده 7- صادرات در اين قانون، صدور كالا يا خدمت به خارج از كشور يا به مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي ‌مي‌باشد. () ماده 52- از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد‌كنندگان كالا، ارايه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 و اصلاحيه بعدي آن و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليد كالاها و ارايه خدمات لغو گرديده و برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدكنندگان و واردكنندگان كالاها و ارايه‌دهندگان خدمات ممنوع مي‌باشد. حكم اين ماده شامل قوانين و مقررات مغايري كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است، نيز مي‌باشد. موارد زير از شمول حكم اين قانون مستثني مي‌باشد: ... 3- قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372؛©47© 4- قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/9/1384؛

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف